PRETENSIOONIDE ESITAMINE

 1. Naphome.ee pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi. Juhul, kui toode ei vasta kokkulepitud tingimustele, on Kliendil õigus kasutada pretensioonide esitamise õigust või edastada toode garantiisse vastavalt naphome.ee Kasutamistingimustes ja seaduses sätestatule. Palun tutvuge Kasutamistingimustega.
 2. Naphome.ee veebipoes müüdavale kaubale kehtib Müüja garantii juhul kui on olemas garantiidokument.
 3. Garantiidokumendiks on müügiarve. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote nimi ja müügikuupäev. Nõuetekohase dokumendi puudumisel garantii ei kehti.
 4. Garantiiajal esinevad puudused parandatakse Müüja laokaupluses, Hommiku 2a, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa, Eesti.
 5. Sõltumata sellest, kas toote suhtes on väljastatud garantii, vastutab Müüja kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
 6. Puudusega kauba parandamine, vahetamine või tagastamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele. Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 7. Pretensioonide esitamise õiguse kasutamisel palume Teil tutvuda ka Naphome.ee Kasutamistingimustega, eriti punktis 9.3 sätestatuga. Juhime tähelepanu, et Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates hetkest, millal ta puudusest teada sai või pidi saama, aadressil info@naphome.ee. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
 8. Müüja ei ole kohustatud omal kulul kõrvaldama puuduseid toodetel ja detailidel, mille markeerivad kleebised või pesuetiketid on rikutud, vahetatud või eemaldatud või kui voodipesu on juba kasutatud.
 9. Juhul kui soetatud kaubal ilmneb pretensioonide esitamise õiguse kehtivusajal puudus, võib Klient puuduse kõrvaldamiseks pöörduda ka otse Müüja poole.
 10. Tähelepanu! Kauba edastamisel remonti, veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada, on välistatud.
 11. Puuduste ilmnemisel teostatakse tootele vajalik remont alati võimalikult lühikese aja jooksul, kuid üldjuhul kulub selleks 14 päeva alates kauba toimetamisest naphome.ee laokauplusesse, Hommiku 2a, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa, Eesti.